اندیشه تعهّد

به گزارش سایت زنجانت :

 هر آیین اخلاقی که شایستگی این نام را داشته باشد، در نهایت مستند به اندیشه تعهّد است.

این قاعده ای اساسی است که همه نظام های اخلاقی بر محور آن می گردند و نبودش به نابودی و فنای جوهر ذات حکمت عملی می انجامد، چه اگر تعهّد و الزامی نباشد، مسئولیتی نخواهد بود و اگر مسئولیت نباشد بازگشت عدالت به جامعه شدنی نیست؛ و در آن صورت آشفتگی و هرج و مرج فراگیر خواهد شد و نظم و ترتیب به تباهی کشیده می شود، و ناهنجاری و بی فرهنگی همگانی می گردد. این امر نه تنها در محیطی که اتّفاق افتاده، رخ می دهد؛ بلکه در حوزه قانون نیز خواهد بود. از این روست که تعهّد و الزام اخلاقی، مبدأ و خاستگاه اخلاق نامیده می شود.

از این روست که درمی یابیم برخی از نظریه پردازان جدید به چه سختی می خواهند ما را رهبری کنند.[۱]

از سوی دیگر، چگونه می توانیم قاعده اخلاقی بدون تعهّد را تصوّر کنیم؟ آیا این، نوعی تناقض در تعریف نیست یا آیا می توانیم وجدان را تنها وسیله سنجش دقیق، به شمار آوریم؟

باوجود این، آیا بدیهی نیست که علم اخلاق، و زیبایی شناسی دو امر متفاوتند؟

در مفهومی ژرفتر اگر درست باشد که هر کار خیری زیباست، آیا عکس آن نیز درست است؟

بی گمان اندیشه فضیلت، زیبایی ای ذاتی دارد که آدمی از آن لذّت می برد، حتّی در نظر کسی که چشمانش را بر حقیقت می بندد. بااین حال، در اندیشه فضیلت، به جز زیبایی ذاتی، چیزهای زیادی خیلی بیشتر از این وجود دارد، چه، فضیلت طبیعتا عاملی مؤثر و محرّک است که ما را به عمل وادار می کند تا واقعیت ملموسی از آن را دریابیم، درحالی که چنین وضعی را برای احساس زیبایی درنمی یابیم، زیرا چنانچه زیبایی را با ساده ترین شکلش در نظر بگیریم، هیچ ارتباطی با عمل ندارد، بخصوص موقعی که موضوع زیبایی هیچ رابطه ای با اراده و خواست ما نداشته باشد.

بر این اساس شگفتی نسبت به قدرت الهی و یا شکوه گنبد آسمان به ما توان آن را نمی بخشد که نظیر آنها را بیافرینیم. نظیر همین، حالتی است که برای هنرمند اتّفاق می افتد، موقعی که اندیشه کاری را در ذهن می پرورد که امکان محقّق ساختن آن را دارد؛ امّا این اندیشه او را به هیچ وجه مجبور نمی کند که آن عمل را انجام دهد، هرچند او را به آرامی فرامی خواند که هرگاه بخواهد آن را انجام دهد، و در هر فرصتی که به دستش آمد، بدان اقدام کند. اگر چنین تفکری برای بعضی افراد تعهّدآور و الزام بخش باشد، برای افراد دیگر در حدّ ضرورت، الزام آور نخواهد بود. این نوع تفکر در هر حال، بیانگر احساسات است، بی آنکه با آن، برخورد داشته باشد.

علاوه بر این، هر کم و کاستی که در کاری هنری باشد گاهی با حواس برخورد دارد، ولی در وجدان اثر نامطلوب نمی گذارد و گفته نمی شود: کسی که مرتکب این نقص فنی شده، کاری غیر اخلاقی انجام داده است.

امّا خیر اخلاقی- برعکس زیبایی- از این امتیاز سلطه و قدرت آمرانه در برابر همگان و از آن الزام و ضرورتی که هرکسی در خود احساس می کند، برخوردار است تا بدان حدّ که شخص، در گروه درک و فهم خود می باشد و باید آن خیر اخلاقی را انجام دهد؛ این همان ضرورت و الزامی است که از نافرمانی عملی، چهره ای زشت و ناهنجار می سازد.

به زودی خواهیم دید که قرآن به چه شکلی این ضرورت را به نام «امر»(Impe ?ratif) و «کتابت»(Prescription) و «فریضه»(Devoir) به کار می برد.[۲]

اکنون که با مبدأ و ریشه الزام و تعهّد آشنا شدیم و به این صورت آن را مطرح نمودیم، لازم است هرچه بیشتر در شناخت واقعیت تعهّد و کسانی که در راه شناخت منابع آن تحقیق کرده اند

و نیز ویژگی ها و هرچه برخلاف و نقیض آن است، تلاش کنیم:[۳]

 پی نوشت:

[۱]  از نمونه‏هاى اين گروه است، گوئيو(Gugau ) در كتاب خود:« به سوى اخلاق بدون تعهّد و پاداش»

cnas ih, noitagilbo snas elarem envd essiuqsE

[۲] ر ك: همين فصل، قسمت دوم.

[۳] دراز، محمد عبد الله، آيين اخلاق در قرآن، ۱جلد، آستان قدس رضوى، شركت به نشر – ايران – مشهد مقدس، چاپ: ۱، ۱۳۸۷ ه.ش.

منبع خبر :: مطالعه متن کامل

پاسخ دهید