خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک استان زنجان – بهداشت و درمان

بهداشت و درماناداره کل دامپزشکیصدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص دام، فرآورده های دامی، دارو، مواد بیولوژیک و تجهیزات دامپزشکی، خوراک و نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام
بهداشت و درماناداره کل دامپزشکیصدور مجوز بهداشتی تولید، فرآوری، نگهداری و حمل و نقل فرآورده های دامی ،دارو،خوراک و نهاده های دامی ،مکمل و افزودنی های خوراک دام
بهداشت و درماناداره کل دامپزشکیصدور مجوز تأسیس واحدها و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی در حوزه تشخیص و درمان دامپزشکی
بهداشت و درماناداره کل دامپزشکیپایش و مراقبت فعال و غیر فعال بیماریهای دام
بهداشت و درماناداره کل دامپزشکیشناسایی و ردیابی دام زنده و فرآورده های دامی،خوراک و نهادههای دامی،مکمل و افزودنی های خوراک دام
بهداشت و درماناداره کل دامپزشکینظارت بر ازمایشگاه های دامپزشکی
بهداشت و درماناداره کل دامپزشکیپایش باقیماندههای دارو،هورمون،سموم فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی در نهاده ها و فرآورده های دامی
بهداشت و درماناداره کل دامپزشکیمایه کوبی دام ها
بهداشت و درماناداره کل دامپزشکینظارت بر واحدها و مراکز تشخیص و درمان بخش غیردولتی
بهداشت و درماناداره کل دامپزشکینظارت بر تولید،پخش،عرضه و مصرف دارو و مواد بیولوژیک مورد مصرف دامپزشکی
بهداشت و درماناداره کل دامپزشکیپایش و کنترل دارو ومواد بیولوژیک پس از فروش
بهداشت و درماناداره کل دامپزشکیارائه خدمات تشخیص بالینی و درمان در درمانگاه های مرجع
بهداشت و درماناداره کل دامپزشکینظارت و اعمال بهداشتی و امنیت زیستی ،بر واحدهای تولید حمل و نقل،نگهداری و عرضه دام زنده و فرآورده های دامی ،خوراک و نهادهه ای دامی ،مکمل و افزودنی های خوراک دام
بهداشت و درماناداره کل دامپزشکیصدور موافقت اصولی پروانه بهداشتی تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع وابسته به دام
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیتسهیلات مالی دانشجویان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیخدما ت رفاهی دانشجویان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیخدمات مشاوره ای (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیخدمات فرهنگی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیخدمات ورزشی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیثبت نام و تنظیم پرونده دانشجویان جدید الورود مقاطع مختلف (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیانجام امور مربوط به نقل و انتقالات(مهمانی و انتقال ) دانشجویان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیفارغ التحصیلی دانشجویان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیصدور تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیصدور مجوز تاسیس آزمایشگاههای همکار و مجاز مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیانجام آزمایش و اعلام نتایج (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیمعرفی مسئول فنی داروخانه و صدور پروانه مسئول فنی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیتمدید اعتبار پروانه مسئول فنی داروخانه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیصدور مجوز تاسیس داروخانه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیصدور مجوز بهره برداری و پروانه تاسیس داروخانه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیتمدید اعتبار پروانه تاسیس داروخانه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیصدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارخانجات مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیصدور شناسه نظارت کارگاهی واحدهای تولید و بسته بندی محصولات بومی و سنتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیصدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت کارخانجات مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیصدور اصلاح و تمدید پروانه مسئول فنی کارخانجات مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیصدور مجوز واردات (گشایش ) مواد اولیه غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیصدور مجوز واردات ( ترخیص) مواد اولیه غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیویزیت پزشک
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیصدور گواهی بهداشت (شبکه بهداشت و درمان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیفرایند برگزاری آزمون جامع و پیش کارورزی
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیفرآیند مهمانی یا انتقالی دانشجو
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیفرآیند فراغت از تحصیل دانشجو
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیفرآیند برگزاری امتحانات دانشجویان
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیفرآیند آموزشی دستیاران تخصص و فوق تخصص
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیفرآیند ثبت نام دانشجویان دکترای تخصص و فوق تخصص
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیفرآیند ارائه پورپوزال دانشجویی
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیفرایند بررسی پورپوزال پایان نامه های دانشجویی
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیفرآیند بررسی گزارش نهایی پایان نامه دانشجویی
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیبرگزاری آزمون های صلاحیت بالینی
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیفرآیند ثبت نام دانشجویان
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیفرایند انتخاب واحد دانشجویان
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیصدورکارت بهداشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیصدورصلاحیت بهداشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانینمونه برداری میکروبی آب (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانینمونه برداری شیمیایی آب (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانینمونه برداری مواد غذایی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیکنترل موادغذایی درسطح عرضه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیکنترل بهداشتی اماکن عمومی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیمشاوره ترک دخانیات (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیمعرفی متخلفین بهداشتی به مراجع قضایی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیبازدید کارگاه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیانجام معاینات کارگری (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیارائه خدمات پرستاری (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیرائه خدمات پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیارائه خدمات رادیولوژی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیارائه خدمات آزمایشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیارائه خدمات فیزیوتراپی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیآموزش علوم پزشکی
بهداشت و درمانمدیریت درمان تامین اجتماعیپذیرش اینترنتی کلیه نسخ طرفهای قرارداد (پزشکان و کلیه مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی)
بهداشت و درمانمدیریت درمان تامین اجتماعیمشخصات پزشکان و موسسات طرف قرارداد مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان
بهداشت و درمانمدیریت درمان تامین اجتماعیثبت و رسیدگی به شکایات مردمی
بهداشت و درمانمدیریت درمان تامین اجتماعیسیستم ثبت نام پزشکان طرف قرارداد جهت استفاده از امکانات سایت مدیریت درمان
بهداشت و درمانمدیریت درمان تامین اجتماعیاعلان تداخل داروئی برای استفاده پزشکان و داروخانه ها
بهداشت و درمانمدیریت درمان تامین اجتماعیاعلان آنلاین تعرفه های پاراکلینیکی
بهداشت و درمانمدیریت درمان تامین اجتماعیفارماکوپه دارویی
بهداشت و درمانمدیریت درمان تامین اجتماعیتعرفه لوازم مصرفی پزشکی
بهداشت و درمانمدیریت درمان تامین اجتماعیآئین نامه‌ها ، قوانین و مقررات ، بخشنامه ها
بهداشت و درمانمدیریت درمان تامین اجتماعیخدمات غیر حضوری کمسیونهای پزشکی
بهداشت و درمانمدیریت درمان تامین اجتماعیپرسش و پاسخ به سوالات بیمه شدگان
بهداشت و درمانمدیریت درمان تامین اجتماعیسامانه پیگیری نامه های ثبت شده مراجعین
بهداشت و درمانمدیریت درمان تامین اجتماعیسامانه اطلاع رسانی و خدمات غیرحضوری کمیسیون های پزشکی
بهداشت و درمانمدیریت درمان تامین اجتماعیسامانه مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Close