صفحه اصلی | خدمات الکترونیک | خدمات الکترونیک استان زنجان – بهداشت و درمان

خدمات الکترونیک استان زنجان – بهداشت و درمان

بهداشت و درمان اداره کل دامپزشکی صدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، ترانزيت و ترخيص دام، فرآورده های دامی، دارو، مواد بيولوژيک و تجهيزات دامپزشكي، خوراک و نهاده هاي دامي، مكمل و افزودني هاي خوراك دام
بهداشت و درمان اداره کل دامپزشکی صدور مجوز بهداشتی توليد، فرآوري، نگهداري و حمل و نقل فرآورده های دامی ،دارو،خوراک و نهاده های دامی ،مکمل و افزودنی های خوراک دام
بهداشت و درمان اداره کل دامپزشکی صدور مجوز تأسيس واحدها و اشتغال اشخاص حقيقی و حقوقی بخش غيردولتی در حوزه تشخيص و درمان دامپزشکی
بهداشت و درمان اداره کل دامپزشکی پایش و مراقبت فعال و غیر فعال بیماریهای دام
بهداشت و درمان اداره کل دامپزشکی شناسایی و ردیابی دام زنده و فرآورده های دامی،خوراک و نهادههای دامی،مکمل و افزودنی های خوراک دام
بهداشت و درمان اداره کل دامپزشکی نظارت بر ازمایشگاه های دامپزشکی
بهداشت و درمان اداره کل دامپزشکی پایش باقیماندههای دارو،هورمون،سموم فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی در نهاده ها و فرآورده های دامی
بهداشت و درمان اداره کل دامپزشکی مایه کوبی دام ها
بهداشت و درمان اداره کل دامپزشکی نظارت بر واحدها و مراکز تشخیص و درمان بخش غیردولتی
بهداشت و درمان اداره کل دامپزشکی نظارت بر تولید،پخش،عرضه و مصرف دارو و مواد بیولوژیک مورد مصرف دامپزشکی
بهداشت و درمان اداره کل دامپزشکی پایش و کنترل دارو ومواد بیولوژیک پس از فروش
بهداشت و درمان اداره کل دامپزشکی ارائه خدمات تشخیص بالینی و درمان در درمانگاه های مرجع
بهداشت و درمان اداره کل دامپزشکی نظارت و اعمال بهداشتی و امنیت زیستی ،بر واحدهای تولید حمل و نقل،نگهداری و عرضه دام زنده و فرآورده های دامی ،خوراک و نهادهه ای دامی ،مکمل و افزودنی های خوراک دام
بهداشت و درمان اداره کل دامپزشکی صدور موافقت اصولی پروانه بهداشتی تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع وابسته به دام
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تسهیلات مالی دانشجویان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خدما ت رفاهی دانشجویان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خدمات مشاوره ای (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خدمات فرهنگی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خدمات ورزشی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ثبت نام و تنظیم پرونده دانشجویان جدید الورود مقاطع مختلف (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی انجام امور مربوط به نقل و انتقالات(مهمانی و انتقال ) دانشجویان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارغ التحصیلی دانشجویان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صدور تاييديه تحصيلی دانش آموختگان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صدور مجوز تاسیس آزمایشگاههای همکار و مجاز مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی انجام آزمایش و اعلام نتایج (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی معرفی مسئول فنی داروخانه و صدور پروانه مسئول فنی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تمدید اعتبار پروانه مسئول فنی داروخانه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صدور مجوز تاسیس داروخانه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صدور مجوز بهره برداری و پروانه تاسیس داروخانه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تمدید اعتبار پروانه تاسیس داروخانه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارخانجات مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صدور شناسه نظارت کارگاهی واحدهای تولید و بسته بندی محصولات بومی و سنتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت کارخانجات مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صدور اصلاح و تمدید پروانه مسئول فنی کارخانجات مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صدور مجوز واردات (گشایش ) مواد اولیه غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صدور مجوز واردات ( ترخیص) مواد اولیه غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ویزیت پزشک
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صدور گواهی بهداشت (شبکه بهداشت و درمان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فرایند برگزاری آزمون جامع و پیش کارورزی
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فرآیند مهمانی یا انتقالی دانشجو
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فرآیند فراغت از تحصیل دانشجو
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فرآیند برگزاری امتحانات دانشجویان
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فرآیند آموزشی دستیاران تخصص و فوق تخصص
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فرآیند ثبت نام دانشجویان دکترای تخصص و فوق تخصص
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فرآیند ارائه پورپوزال دانشجویی
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فرایند بررسی پورپوزال پایان نامه های دانشجویی
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فرآیند بررسی گزارش نهایی پایان نامه دانشجویی
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی برگزاری آزمون های صلاحیت بالینی
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فرآیند ثبت نام دانشجویان
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فرایند انتخاب واحد دانشجویان
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صدورکارت بهداشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صدورصلاحیت بهداشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نمونه برداری میکروبی آب (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نمونه برداری شیمیایی آب (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نمونه برداری مواد غذایی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کنترل موادغذایی درسطح عرضه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کنترل بهداشتی اماکن عمومی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشاوره ترک دخانیات (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی معرفی متخلفین بهداشتی به مراجع قضایی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بازدید کارگاه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی انجام معاینات کارگری (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارائه خدمات پرستاری (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رائه خدمات پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارائه خدمات رادیولوژی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارائه خدمات آزمایشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارائه خدمات فیزیوتراپی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آموزش علوم پزشکی
بهداشت و درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی پذيرش اينترنتي كليه نسخ طرفهاي قرارداد (پزشکان و کلیه مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی)
بهداشت و درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی مشخصات پزشکان و موسسات طرف قرارداد مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان
بهداشت و درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی
بهداشت و درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی سیستم ثبت نام پزشکان طرف قرارداد جهت استفاده از امکانات سایت مدیریت درمان
بهداشت و درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی اعلان تداخل داروئی برای استفاده پزشکان و داروخانه ها
بهداشت و درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی اعلان آنلاین تعرفه های پاراکلینیکی
بهداشت و درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی فارماکوپه دارویی
بهداشت و درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی تعرفه لوازم مصرفی پزشکی
بهداشت و درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی آئین نامه‌ها ، قوانین و مقررات ، بخشنامه ها
بهداشت و درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی خدمات غیر حضوری کمسیونهای پزشکی
بهداشت و درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی پرسش و پاسخ به سوالات بیمه شدگان
بهداشت و درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی سامانه پیگیری نامه های ثبت شده مراجعین
بهداشت و درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی سامانه اطلاع رسانی و خدمات غیرحضوری کمیسیون های پزشکی
بهداشت و درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی سامانه مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *