اخبار ایران و جهان

رای نمایندگان استان زنجان در مجلس به لایحه ننگین FATF چه بود؟

به گزارش سایت زنجانت :

ردیفنمایندهحوزه انتخابیهگرایش سیاسی۱حمیدرضا حاج باباییهمدانرئیس فراکسیون نمایندگان ولایی۲-محمد دهقانیطرقبه و چناراننایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی۳مجتبی ذوالنوریقمفراکسیون نمایندگان ولایی۴احمد امیرآبادی فراهانیقمفراکسیون نمایندگان ولایی۵ علیرضا سلیمیمحلات و دلیجانفراکسیون نمایندگان ولایی۶علی اکبر کریمیاراکفراکسیون نمایندگان ولایی۷محمد ابراهیم رضاییخمینفراکسیون نمایندگان ولایی۸سیدمحمدجواد ابطحیخمینی شهرفراکسیون نمایندگان ولایی۹نصرالله پژمانفرمشهدفراکسیون نمایندگان ولایی۱۰سهراب گیلانیشوشترفراکسیون نمایندگان ولایی۱۱عباس گودرزیبروجردفراکسیون نمایندگان ولایی۱۲ غلامرضا شرفیآبادانفراکسیون نمایندگان ولایی۱۳سیدحمیدرضا کاظمیپلدخترفراکسیون نمایندگان ولایی۱۴محمد اسماعیل سعیدیتبریزفراکسیون نمایندگان ولایی۱۵احمد سالکاصفهانفراکسیون نمایندگان ولایی۱۶حسن حسینی شاهرودیشاهرودفراکسیون نمایندگان ولایی۱۷سیدحسین نقوی حسینیورامینفراکسیون نمایندگان ولایی۱۸حبیب الله دهمردزابلفراکسیون نمایندگان ولایی۱۹ابوالفضل ابوترابینجف آبادفراکسیون نمایندگان ولایی۲۰جواد کریمی قدوسیمشهدفراکسیون نمایندگان ولایی۲۱حسینعلی شهریاریزاهدانفراکسیون نمایندگان ولایی۲۲حسینعلی حاجی دلیگانیشاهین شهرفراکسیون نمایندگان ولایی۲۳ضیاءالدین اعزازیبنابفراکسیون نمایندگان ولایی۲۴هدایت الله خادمیایذهفراکسیون نمایندگان ولایی۲۵سیدناصر موسوی لارگانیفلاورجانفراکسیون نمایندگان ولایی۲۶اکبر ترکیفریدون شهرفراکسیون نمایندگان ولایی۲۷سیدعلی ادیانیقائمشهرفراکسیون نمایندگان ولایی۲۸محسن کوهکنلنجانفراکسیون نمایندگان ولایی۲۹امیر خجستههمدانفراکسیون نمایندگان ولایی۳۰عبدالله سامریخرمشهرفراکسیون نمایندگان ولایی۳۱مهدی زاهدیکرمانفراکسیون نمایندگان ولایی۳۲یعقوب شیویاریمیانهفراکسیون نمایندگان ولایی۳۳سیدراضی نوریشوش دانیالفراکسیون نمایندگان ولایی۳۴احد آزادی خواهملایرفراکسیون نمایندگان ولایی۳۵محمود بهمنیساوجبلاغفراکسیون نمایندگان ولایی۳۶محمدعلی پورمختاربهار و کبودر آهنگفراکسیون نمایندگان ولایی۳۷سیدتقی کبیریخویفراکسیون نمایندگان ولایی۳۸اقبال محمدیانرامهرمزفراکسیون نمایندگان ولایی۳۹اصغر سلیمیسمیرمفراکسیون نمایندگان ولایی۴۰محمدمهدی مفتحتویسرکانفراکسیون نمایندگان ولایی۴۱محمدحسین فرهنگیتبریزفراکسیون نمایندگان ولایی۴۲محمدرضا امیرحسن خانیطبسفراکسیون نمایندگان ولایی۴۳فرهاد فلاحتیقائناتفراکسیون نمایندگان ولایی۴۴محمد جواد کولیوندکرجفراکسیون نمایندگان ولایی۴۵سیداحسان قاضی زاده هاشمیفریمانفراکسیون نمایندگان ولایی۴۶علی محمد شاعریبهشهرفراکسیون نمایندگان ولایی۴۷سیدجواد ساداتی نژادیکاشانفراکسیون نمایندگان ولایی۴۸محمد خدابخشیالیگودرزفراکسیون نمایندگان ولایی۴۹حسن کامراناصفهانفراکسیون نمایندگان ولایی۵۰اکبر رنجبرزادهاسدآبادفراکسیون نمایندگان ولایی۵۱احمد علیرضابیگیتبریزفراکسیون نمایندگان ولایی۵۲حمیدرضا فولادگراصفهانفراکسیون نمایندگان ولایی۵۳سیدقاسم جاسمیکرمانشاهفراکسیون نمایندگان ولایی۵۴سیدامیرحسین قاضی زادهمشهدفراکسیون نمایندگان ولایی۵۵محمدرضا رضایی کوچیجهرمفراکسیون نمایندگان ولایی۵۶حسن بهرام نیانهاوندفراکسیون نمایندگان ولایی۵۷سیدعلاءالدین خادمسپیدانفراکسیون نمایندگان ولایی۵۸علی عسگری ظاهریمسجدسلیمانفراکسیون نمایندگان ولایی۵۹حسین هاشمیبندرعباسفراکسیون نمایندگان ولایی۶۰نظر افضلینهبندانفراکسیون نمایندگان ولایی۶۱محمدحسین حسین زاده بحرینیمشهدفراکسیون نمایندگان ولایی۶۲نادر قاضی پورارومیهفراکسیون نمایندگان ولایی۶۳جمشید جعفرپورلارستانفراکسیون نمایندگان ولایی۶۴عبدالرضا مصریکرمانشاهفراکسیون نمایندگان ولایی۶۵علی رستمیاندلفان و سلسلهفراکسیون نمایندگان ولایی۶۶سیدمحمدباقر عبادیبیرجندفراکسیون نمایندگان ولایی۶۷مجید ناصری نژادشادگانفراکسیون نمایندگان ولایی۶۸ذبیح نیکفرلاهیجانمستقلان ولایی۶۹عباس پاپی زادهدزفولفراکسیون نمایندگان ولایی۷۰قاسم ساعدیهویزهفراکسیون نمایندگان ولایی۷۱زهرا سعیدیمبارکهمستقلان ولایی۷۲محمود شکریتالشفراکسیون نمایندگان ولایی۷۳رضا شیران خراسانیمشهدفراکسیون نمایندگان ولایی۷۴سید صادق طباطبایی نژاداردستانفراکسیون نمایندگان ولایی۷۵سیدجواد حسینی کیاسنقرفراکسیون نمایندگان ولایی۷۶حسین نیازآذریبابلمستقلان ولایی۷۷محمدرضا ملک شاهیخرم آبادفراکسیون نمایندگان ولایی۷۸صدیف بدریاردبیلفراکسیون نمایندگان ولایی۷۹محمدرضا پورابراهیمیکرمانفراکسیون نمایندگان ولایی۸۰هاجر چنارانینیشابورفراکسیون نمایندگان ولایی۸۱محمد حسن نژادمرندفراکسیون نمایندگان ولایی۸۲فریدون حسنونداندیمشکفراکسیون نمایندگان ولایی۸۳یوسف داودیسرابفراکسیون نمایندگان ولایی۸۴شهاب نادریپاوهامید۸۵حسن سلیمانیکنگاورفراکسیون نمایندگان ولایی۸۶اسدالله عباسیرودسرفراکسیون نمایندگان ولایی۸۷عدل هاشمیکهگیلویهفراکسیون نمایندگان ولایی۸۸علیرضا ابراهیمیآزادشهرفراکسیون نمایندگان ولایی۸۹مجید کیان پوردورود و ازنافراکسیون نمایندگان ولایی۹۰نبی هزار جریبیگرگانامید۹۱علی گل مرادیماهشهرمستقلان ولایی۹۲محمدرضا صباغیانمهریزامید۹۳یحیی کمالی پورجیرفتفراکسیون مستقلان ولایی۹۴روح الله بابایی صالحبویین زهراامید۹۵حسن نوروزیرباط کریمفراکسیون نمایندگان ولایی۹۶حسن خسته بندبندر انزلیمستقلان ولایی

منبع خبر :: مطالعه متن کامل

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Close