دسته‌بندی نشده

زمان دقیق پرداخت فطریه چه موقع است

به گزارش سایت زنجانت :

فهرست این نوشتار:

۱-زکات فطره و یا  فطریه یکی از فروع دین اسلام است که زمان کنار گذاشتن و یا پرداخت آن در غروب شب عید فطر است. (شبی که فردایش عید است و اول ماه شوال محسوب می شود).

۲- شرایط واجب شدن زکات فطره را از اینجا کلیک کنید و در تکمیل مطلب ذیل مطالعه نمایید.

لگو احکام فطره

[پرداخت فطره تا پیش از نماز عید فطر]

مسأله ۲۰۲۹ کسی که نماز عید فطر می خواند، بنا بر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد (۱) ولی اگر نماز عید نمی خواند، می تواند دادن فطره را (۲) تا ظهر تأخیر بیندازد (۳).

(۱) (گلپایگانی )، (صافی ): و یا جدا نماید .. (تبریزی ): یا آن را عزل کند ..

(مکارم ): وقت ادای زکات فطره روز عید فطر قبل از انجام نماز است ، بنا بر این کسی که نماز عید فطر را می خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد ..

(۲) (تبریزی ): یا عزل آن را ..

(۳) (بهجت ): و ابتدای وقت ِ واجب شدن فطره ، وقت رؤیت هلال عید است .

شاید این مطالب را هم بپسندید:

(زنجانی ): مسأله کسی که نماز عید فطر می خواند، باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی خواند، به احتیاط واجب در روز عید فطر، زکات فطره را بدهد، و اگر کسی پرداخت زکات فطره را از نماز عید فطر یا از روز عید فطر به تأخیر بیندازد، و آن را هم کنار نگذاشته باشد، معصیت کرده و به احتیاط مستحب ّ پس از آن به نیّت رجاء زکات بدهد.

[نیّت فطره]

مسأله ۲۰۳۰ اگر به نیّت فطره ، مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ّ ندهد، احتیاط واجب (۱) آن است که هر وقت آن را می دهد نیّت فطره نماید.

(۱) (اراکی ): احتیاط مستحب ّ .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (خوئی )، (فاضل )، (تبریزی ): مسأله اگر به نیّت فطره ، مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ّ ندهد [( من زنجانی): اشکال ندارد و ..] هر وقت آن را می دهد نیّت فطره نماید.

[( من سیستانی): و تأخیر، اگر برای غرض عقلائی باشد، اشکال ندارد.] (مکارم ): مسأله اگر دسترسی به فقیر ندارد می تواند مقداری از مال خود را به نیّت فطره جدا کرده و برای مستحقی که در نظر دارد یا برای هر مستحق ّ کنار بگذارد و باید هر وقت که آن را می دهد نیّت فطره نماید.

[فطره را ندهد و کنارهم نگذارد! ]

مسأله ۲۰۳۱ اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است ، فطره را ندهد و کنارهم نگذارد (۱) احتیاط واجب آن است که بعداً بدون این که نیّت ادا و قضا کند فطره را بدهد (۲)

(۱) (اراکی ): باید به قصد قربت و بدون این که نیّت ادا و قضا کند فطره را بدهد.

(گلپایگانی )، (تبریزی )، (صافی ): بعداً باید بدون این که نیّت ادا و قضا کند فطره را بدهد.

(خوئی )، (زنجانی ): بعداً بنا بر احتیاط، بدون این که نیّت ادا و قضا کند فطره را بدهد.

(۲) (فاضل ): به قصد قربت بدهد.

(بهجت ): احتیاط مستحب ّ آن است که بعداً قضا کند، ولی أظهر این است که زکات فطره دیگر بر او واجب نیست ولی معصیت کرده است .

(مکارم ): احتیاط آن است که بعداً به نیّت ما فی الذمه یعنی بدون این که قصد ادا و قضا کند فطره را بدهد.

[استفاده از فطریه کنار گذاشته شده]

مسأله ۲۰۳۲ اگر فطره را کنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست

(مکارم ): مسأله مالی را که به قصد فطره کنار گذارده ، نمی تواند آن را با مال دیگری عوض کند، بلکه باید همان را برای فطره بدهد.

[مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است ]

مسأله ۲۰۳۳ اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است ، چنانچه فطره را ندهد و نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد (۱)

این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست

(۱) (تبریزی ): و نیز جایز نیست فطره را در مثل لباس و فرش که از اجناس گذشته یا پول آنها نیست تعیین کند. (سیستانی ): بنا بر احتیاط واجب ، کافی نیست .

[فطریه از بین برود]

مسأله ۲۰۳۴ اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترس به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته (۱) باید عوض آن را بدهد (۲) و اگر دسترس به فقیر نداشته ضامن نیست (۳) مگر آن که در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.

(۱) (سیستانی ): یا در نگهداری آن کوتاهی کرده ..

(۲) (بهجت ): و همچنین است اگر دسترسی به فقیر نداشته ولی در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، و اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد نیز بنا بر احتیاط واجب ضامن است .

(۳) (اراکی )، (گلپایگانی )، (خوئی )، (فاضل )، (تبریزی )، (صافی ): بقیّه مسأله ذکر نشده .

(زنجانی ): مسأله اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه در نگاهداری مال کوتاهی کرده ، باید عوض آن را بدهد، و اگر کوتاهی نکرده ، ضامن نیست ، البتّه اگر می توانسته زکات را به مصرف برساند، ولی دادن زکات را به تأخیر انداخته ، احتیاط مستحب ّ آن است که عوض آن را بدهد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آیت الله خامنه ای

مطابق نظر آیت الله خامنه ای

زمان کنار گذاشتن فطره

۲۳۴. زمان کنار گذاشتن فطره و پرداخت آن چه موقع است؟
ج) بعد از اثبات حلول ماه شوال مى‌‌تواند آن را کنار بگذارد اگر نماز عید فطر مى‌‏خواند، بنابر احتیاط واجب باید پیش از نماز پرداخت کند یا کنار بگذارد و اگر نماز عید نمى‌‏خواند، تا ظهر روز عید فطر مهلت دارد. استفتائات مقام معظم رهبری.


مطابق نظر آیت الله سیستانی
مطابق نظر آیت الله سیستانی

مسأله ۲۶۷۸. کسی که قصد دارد نماز عید فطر را بخواند، بنابر احتیاط واجب، باید فطریّه را پیش از نماز عید بدهد و اگر قصد خواندن نماز عید فطر را ندارد، می‌تواند پرداخت فطریه را تا قبل از اذان ظهر روز عید، به تأخیر بیندازد.

مسأله ۲۶۷۹. اگر به نیّت فطریه مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید فطر به مستحق ندهد، هر وقت آن را به وی می‌دهد، باید نیّت زکات فطره نماید و تأخیر در پرداخت زکات فطره‌ای که کنار گذاشته شده، اگر برای غرض عقلایی باشد و سهل انگاری در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد. بنابراین اگر زکات فطره را برای پرداخت به فقیر معیّنی کنار بگذارد و دسترسی به آن فقیر فعلاً ممکن نباشد مثل اینکه فقیر مسافرت باشد می‌تواند پرداخت زکات فطره را به تأخیر بیاندازد.

مسأله ۲۶۸۰. اگر فرد تا اذان ظهر روز عید فطر، فطریه را نپردازد و کنار هم نگذارد، بعداً بنابر احتیاط واجب، بدون اینکه نیّت ادا و قضا کند به نیّت ما فی الذمّه، فطریه را بدهد.

مسأله ۲۶۸۱. اگر فرد فطریه را کنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را به جای آن بگذارد. رساله توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی

مسأله ۲۰۰۳ ـ کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است، و بیهوش و فقیر و برده نیست، باید برای خودش و کسانی که نان‌خور او هستند، هر نفری یک صاع که گفته می‌شود تقریباً سه کیلو است از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش، یا برنج یا ذرّت به مستحق بدهد، و اگر بجای آن پول هم بدهد، کافی است، و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد هرچند گندم یا جو، یا خرما یا کشمش باشد.رساله آیت الله سیستانی.


آیت الله صافی گلپایگانی
آیت الله صافی گلپایگانی

– کسی که نماز عید می‎خواند، بنابر احتیاط واجب، باید فطره را پیش از نماز عید بدهد و یا جدا نماید، ولی اگر نماز عید نمی‎خواند، می‎تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.

س. زمان پرداخت زکات فطره چه موقع است؟آیا می‎توان برای رساندن به فقیر خاصی پرداخت زکات را به تأخیر انداخت؟
ج. زمان پرداخت زکات فطره در روز عید فطر است و برای پرداخت به فقیر خاصی می‎توان به تأخیر انداخت؛ اما نباید در پرداخت آن مسامحه و کوتاهی گردد و می‎توانید به وسیله پست یا بانک برای او ارسال نمایید. استفتائات آیت الله صافی گلپایگانی.


آیت الله مکارم شیرازی
آیت الله مکارم شیرازی

وقت أداى زکات فطره (۱۷۲۵)
مسأله ۱۷۲۵ـ وقت اداى زکات فطره، روز عید فطر قبل از انجام نماز است; بنابراین، کسى که نماز عیدفطر را مى خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولى اگر نماز عید را نمى خواند مى تواند تا ظهر روز عید تأخیر بیندازد.
کسى که دسترسى به فقیر ندارد (۱۷۲۶)
مسأله ۱۷۲۶ـ اگر دسترسى به فقیر ندارد مى تواند مقدارى از مال خود را به نیت فطره جدا کرده و براى مستحقى که در نظر دارد یا براى هر مستحق کنار بگذارد و باید هر وقت که آن را مى دهد نیت فطره نماید.

رساله توضیح المسایل آیت الله مکارم شیرازی.

حتما بخوانیدکلید: مطابق نظر آیت الله خامنه ای طبق نظر ، زمان دقیق پرداخت فطریه چه موقع است زمان دقیق پرداخت فطریه چه موقع است زمان دقیق پرداخت فطریه چه موقع است زمان دقیق پرداخت فطریه چه موقع است زمان دقیق پرداخت فطریه چه موقع است زمان دقیق پرداخت فطریه چه موقع است زمان دقیق پرداخت فطریه چه موقع است زمان پرداخت فطریه زمان پرداخت فطریه زمان پرداخت فطریه زمان پرداخت فطریه  احکام زکات فطره  زمان وجوب زکات فطره زمان واجب شدن فطریه کی فطریه را باید کنار بگذاریم اول شوال زمان فطریه تا چه مو قع است زمان پرداخت زکات فطره چه موقع است

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Close