وکلا و مشاوران حقوقی استان زنجان

وکلا با پایه وکالت یک

نامرضا
آقاجانلو
تلفن۰۲۴۳۳۳۳۲۴۹۴
۰۹۱۲۵۴۱۷۶۰۵
آدرسچهارراه امیرکبیر اول خ شهدا ساختمان امیرکبیر طبقه۳ واحد۳۰۴

نامالهام
آهنی
تلفن۰۲۴-۳۳۴۷۰۳۶۷
۰۹۱۲۶۴۱۱۷۶۷
آدرسزنجان سعدی شمالی خ بهار کوچه دست افشان طبقه اول

نامخدیجه
ابراهیم خانی
تلفن۰۲۴۱-۳۲۶۳۵۹۳
۰۹۱۲۴۴۱۹۳۶۴
آدرسزنجان خ یعدی وسط خ زینبیه ساختمان هشت بهشت طبقه ۶ واحد۶۰۱

نامساسان
احمدی
تلفن۰۲۴۳۳۳۳۲۴۹۴
۰۹۱۲۴۴۲۱۶۵۸
آدرسخیابان امام چهارراه امیرکبیر ساختمان امیرکبیر طبقه سوم واحد۳۰۴

ناممهناز
اسدی
تلفن۰۲۴-۳۳۳۶۱۱۱۶
۰۹۱۲۸۴۲۰۱۷۹
آدرسسبزه میدان خ طالقانی ساختمان پزشکان طبقه۲ واحد۱۸

نامناهید
اسکندری
تلفن۰۲۴۱۵۲۶۸۳۲۳
۰۹۱۲۷۴۳۲۳۴۶
آدرسزنجان سعدی شمالی ساختمان شقایق طبقه۲ واحد۲

ناممصطفی
افضل سلطانی
تلفن۰۲۴۱۳۲۶۱۴۶۴
۰۹۱۲۳۴۲۳۳۱۹
آدرسزنجان خ سعدی وسط خ زینبیه ساختمان هشت بهشت طبقه ۴ واحد ۴۰۲

نامنسترن
امانلو
تلفن۰۹۱۹۶۷۵۸۹۶۹
آدرسزنجان سعدی شمالی روبروی کوچه پرستار پ ۱۵۱

نامرباب
امیری
تلفن۰۲۴-۳۳۳۲۳۴۴۴
۰۹۱۲۵۴۲۵۶۵۲
آدرسزنجان ۴راه امیر کبیر ساختمان امیرکبیر طبقه۵ واحد۵۰۳

ناممینا
انعامی
تلفن۰۲۴۱-۳۲۳۸۶۸۷
۰۹۱۲۶۴۱۵۳۳۹
آدرسزنجان چهارراه امیرکبیر ساختمان امیرکبیر ط۲ واحد۲۰۳

ناماکبر
ایوبی
تلفن۰۲۴-۳۳۳۳۸۶۹۳
۰۹۱۲۶۱۵۹۶۰۶
آدرسزنجان چهارراه امیرکبیر ساختمان امیرکبیر ط۵ واحد۳۰۳

ناممیترا
بافنده
تلفن۰۹۱۲۳۴۱۴۴۳۷
آدرس۴راه امیر کبیر اول خیابان شهدا ساختمان صدر واحد۱۳ طبقه۴

نامحمیده
باقرزاده
تلفن۰۲۴۱-۳۲۳۱۹۴۱
۰۹۱۲۵۴۲۱۴۸۱
آدرسزنجان خ سعدی وسط نبش خ۷تیر ساختمان سعدی ط۱

نامفریده
باقری
تلفن۰۲۴-۳۳۳۳۵۱۱۷
۰۹۱۱۳۳۰۰۳۴۱
آدرسسعدی وسط نبش کوچه عباس منتخبی ساختمان سهند واحد۲۰۲

نامفیروزه
باقری
تلفن۰۲۴۱۳۲۲۹۸۸۴
۰۹۱۹۳۴۳۵۶۱۲
آدرسزنجان میدان انقلاب ساختمان پاستور طبقه ۵ واحد ۵۰۴

نامعلی
باقری چیزه
تلفن۰۲۴۱-۳۲۲۹۶۹۳
۰۹۱۲۲۴۱۰۴۹۴
آدرسزنجان چهارراه امیرکبیر ساختمان امیرکبیر ط۲ واحد۲۰۷

نامسیده زهرا
برهانی
تلفن۳۲۳۵۲۹۴
۰۹۱۹۶۷۹۷۵۸۹
آدرسسعدی وسط جنب بانک رفاه ساختمان رز طبقه دوم واحد۵

نامروح الله
بیستونی
تلفن
۰۹۱۲۵۴۱۰۹۷۶
آدرسزنجان دروازه ارک ساختمان ایلیا طبقه سوم واحد۶

ناممعصومه
پور تقی
تلفن۰۲۴-۳۳۶۳۵۳۸
۰۹۱۹۶۷۶۱۳۰۵
آدرسسبزمیدان خیابان طالقانی ساختمان پزشکان طبقه ۲ واحد ۱۸

ناماسماعیل
پورجم
تلفن۰۲۴۱-۵۲۵۴۰۴۹
۰۹۱۲۵۴۲۴۹۶۱
آدرسزنجان خ سعدی شمالی ساختمان شقایق طبقه۲ واحد۱

نامعطاءاله
پورحسین
تلفن۰۲۴۱۴۲۴۳۸۰۰
۰۹۱۲۲۴۲۶۳۳۹
آدرسسعدی شمالی نبش کوچه دست افشان ساختمان ستاره طبقه۲ واحد۴

نامعبدالحمید
تفویضی
تلفن۰۲۴-۳۳۴۵۸۷۱۹
۰۹۱۲۲۴۱۱۷۶۹
آدرسزنجان کوچه مشکی چهارراه اول نبش۸متری پنجم پ۱۴۴ طبقه همکف

ناملیلا
جعفری
تلفن۰۹۱۹۳۴۲۹۷۷۱
آدرسزنجان سعدی وسط روبروی خیابان هفت تیر جنب کوچه رختشویخانه ساختمان۱۲۹

نامگلزار
جعفری
تلفن۰۹۱۲۵۴۱۷۱۸۵
آدرسزنجان سعدی شمالی ساختمان ستاره شهر واحد۱۰۳

نامبهاره
چراغی
تلفن۳۳۳۳۳۲۳۶
۰۹۱۴۱۸۷۱۰۲۴
آدرسخ بعثت جنب گوچه اسماعیلی ساختمان یاد واحد۳۰۱

نامخدایار
حیدری
تلفن۰۲۴۱۳۲۳۳۶۰۴
۰۹۱۲۳۴۱۶۱۴۱
آدرسخیابان زینبیه ساختمان هشت بهشت طبقه۳ واحد۳۰۶

نامخدیجه
حیدری
تلفن۵۲۶۹۸۶۶
۰۹۱۲۷۴۲۹۸۶۴
آدرسسعدی شمالی ساختمان ستاره شهر طبقه دوم واحد۲۰۴

نامصغری
حیدری
تلفن۳۲۲۲۸۴۵
۰۹۱۲۷۷۲۷۹۱۴
آدرسچهارراه امیرکبیر ساختمان امیرکبیر طبقه اول واحد۱۰۵

ناممحمد باقر
حیدری
تلفن۰۲۴-۳۳۳۶۵۷۵۰
۰۹۱۲۶۴۱۰۷۵۲
آدرسزنجان خ جاویدنبش مسجد غریبیهساختمان شبنم۱۸طبقه۱ واحد۲

ناملیلا
حیدری
تلفن۳۳۳۲۳۱۸۲
۰۹۱۲۲۴۲۲۷۵۴
آدرسسعدی وسط زینبیه غربی ساختمان هشت بهشت طبقه دوم واحد۲۰۵

نامولی اله
خطیبی
تلفن۰۲۴-۳۳۵۸۳۷۲۶
۰۹۱۲۳۴۱۱۸۰۳
آدرسزنجان چهارراه امیرکبیرجنب مطب دکتر منصوری طبقه اول پلاک۷

نامهاله
خوش فهم
تلفن۰۲۴-۳۳۵۴۹۸۷۰
۰۹۱۲۸۷۸۱۶۳۰
آدرسزنجان خ شهدا ساختمان کوروش ۱۰ طبقه دوم واحد۵

نامداور
داروئی
تلفن۰۲۴۱-۳۲۶۱۸۸۴
۰۹۱۲۷۴۲۵۴۸۷
آدرسزنجان خیابان سعدی وسط خیابان زینبیه ساختمان هشت بهشت واحد ۳۰۸

نامسعید
دربانی
تلفن۳۳۳۳۱۶۱۰
۰۹۱۲۲۴۱۳۷۶۹
آدرسسبزه میدان اول خیابان طالقانی ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد۱۸

ناممحمدرضا
دقیقی
تلفن۰۲۴-۳۳۳۶۱۸۸۴
۰۹۱۲۷۴۳۱۷۲۹
آدرسزنجان خیابان سعدی وسط خیابان زینبیه غربی ساختمان هشت بهشت طبقه سوم واحد ۳۰۸

نامعلیرضا
دلاوریان
تلفن۰۹۱۱۷۸۷۳۷۸۶
۰۹۱۱۷۸۷۲۷۸۶
آدرسشهرک کارمندان فاز۳ خ دهم شرقی قطعه ۲۳۱

نامالهام
رجائی قاضیلو
تلفن۰۹۱۲۶۴۱۰۲۶۱
آدرسسعدی وسط روبروی پاساژ ایران زمین کوچه منتخبی ساختمان سپهردو طبقه ۳ واحد۷

نامعلی
رجائی قاضیلو
تلفن۰۲۴۱۵۲۵۲۲۰۱
۰۹۱۲۲۴۲۱۸۰۳
آدرسچهارراه سعدی ساختمان شهریار طبقه سوم واحد۱۲

نامهاشم
رجبی
تلفن۰۲۴-۳۳۵۶۶۶۰۳
۰۹۱۲۷۴۳۱۷۳۳
آدرسسعدی شمالی ساختمان ستاره شهر طبقه اول واحد ۱۰۳

ناماکبر
رحمتی
تلفن۰۹۱۲۶۴۲۳۵۰۵
آدرسزنجان سعدی وسط روبروی بانک قوامین کوچه منتخبی ساختمان آزاد طبقه۲

نامرویا
رستمخانی
تلفن۰۲۴-۳۳۳۶۱۷۳۱
۰۹۱۹۶۷۴۳۳۶۴
آدرسزنجان- خیابان طالقانی سبزمیدان- ساختمان پزشکان طبقه ۲واحد۱۸

نامرضا
رستمخانی
تلفن۰۹۱۲۵۴۱۴۷۱۱
آدرسچهارراه امیرکبیر- ساختمان امیرکبیر-طبقه سوم – واحد ۳۰۳

نامپرویز
رستمی
تلفن۰۹۱۲۸۴۱۳۲۴۰
آدرسدروازه ارک ابتدای خ شهدا روبروی بانک مسکن ساختمان مهرگان پ ۴۹۰

نامسیدمهدی
رضوی
تلفن۰۲۴-۳۳۵۷۳۴۳
۰۹۱۲۱۴۱۶۹۴۹
آدرسزنجان خ شهدا کوچه شهید اسکندری ساختمان کوروش۱۰ ط۲ واحد۴

نامامین
زرنانی
تلفن۰۲۴۱۵۲۶۴۴۰۷
۰۹۱۲۲۴۱۵۳۵۶
آدرسزنجان سعدی شمالی روبروی بیمارستان ارتش طبقه۳ واحد۸ ساختمان سعید

نامشهرام
سپهری
تلفن۰۲۴۳۳۳۲۰۴۹۷
۰۹۱۲۷۷۲۷۳۷۱
آدرسزنجان دروازه ارک خیابان طالقانی پلاک۲۱۰

نامجعفر
سعیدی بهروز
تلفن۰۲۴-۳۳۴۵۳۰۸۶
۰۹۱۲۳۴۱۸۶۰۷
آدرسکوچه مشکی ۴راه سوم شمالی ساختمان علی پلاک۹

نامصابر
سلیمانی
تلفن۵۲۶۰۵۸۰
۰۹۱۲۶۴۱۹۸۲۴
آدرسدروازه ارک ابتدای خ مدرس ساختمان هدایت طبقه دوم واحد۴

ناممهدی
سمیعی راد
تلفن۰۹۱۲۴۴۱۴۰۵۹
آدرستودیع

نامعلی
شاه محمدی
تلفن۰۲۴۱۳۲۶۴۲۹۱
۰۹۱۲۲۴۲۷۰۲۲
آدرسزنجان چهارراه امیرکبیر ساختمان فومنات طبقه ۲واحد۱۰۱

ناممحمدامین
شکری
تلفن۰۲۴۱۵۲۵۴۰۲۳
۰۹۱۲۳۴۱۵۰۲۷
آدرسخ سعدی شمالی ، ساختمان شقایق طبقه ۲ واحد۹

نامندا
صمصامی
تلفن۰۹۱۹۴۴۳۷۷۲۹
آدرسسعدی وسط کوچه موسوی ساختمان پارسا طبقه چهارم واحد۹

ناممینا
صیدی
تلفن۵۲۳۵۶۸۲
۰۹۱۲۶۴۱۴۰۹۶
آدرسخیابان سعدی وسط ابتدای خ زینبیه شرقی ساختمان شهید وزیری طبقه دوم واحد۶

ناممعصومه
صیادی
تلفن۰۲۴-۳۳۴۷۰۳۶۷
۰۹۱۲۷۴۰۸۸۳۱
آدرسزنجان-خ سعدی شمالی روبروی خ دست نشان ساختمان شقایق طبقه اول پلاک۸۸

نامراشین
طاهری
تلفن۰۲۴۱۳۲۳۴۶۴۱
۰۹۱۲۷۴۲۶۷۹۳
آدرسزنجان خیابان سعدی خیابان زینبیه ساختمان هشت بهشت طیقه ۳ واحد۳۰۱

ناممحسن
طغرانگار
تلفن۴۲۷۲۲۱۷
۰۹۱۲۲۴۱۸۷۵۲
آدرسفلکه کوچه مشکی به سمت آزادگان مجتمع itطبقه سوم واحد۷۰۱

نامامیرعلی
عباسی
تلفن۰۲۴۳۳۷۷۸۷۷۲
۰۹۱۲۲۴۱۱۵۹۲
آدرسبزرگراه۲۲بهمن کوی لاله روبروی درب هتل پیام خیابان۳۰متری فردوس پلاک۲۱

نامفاطمه
عباسی
تلفن۰۲۴۱۳۲۲۴۱۹۳
۰۹۱۹۱۴۴۲۰۱۷
آدرسخیابان سعدی وسط کوچه موسوی پلاک۳ ساختمان کیانی طبقه همکف

نامثریا
عباسی
تلفن۰۲۴-۳۳۳۶۰۳۳۷
۰۹۱۲۷۷۲۴۸۹۵
آدرس: زنجان ابتدای خ زینبیه ساختمان هشت بهشت طبقه ۵واحد۵۰۲

نامشهربانو
عباسی
تلفن۰۹۱۲۷۴۳۷۲۸۲
آدرسسبزه میدان ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد۱۸

نامحسن
عسگرکیائی
تلفن۰۹۱۲۲۴۱۴۵۳۳
آدرسخ امام روبروی بانک گردشگری ساختمانممتاز طبقه ۵واحد۵۰۷

ناماکرم
علیرضایی
تلفن۰۲۴۱-۳۲۲۹۸۸۴
۰۹۱۲۵۴۲۵۸۴۳
آدرسزنجان خ زینبیه ساختمان الماس طبقه۲ واحد۲۰۲

ناممینا
علیزاده
تلفن۰۲۴۱-۵۲۶۱۲۳۴
۰۹۱۲۵۴۱۵۰۱۲
آدرسزنجان خ سعدی شمالی ساختمان اشراق طبقه دوم واحد۸

ناممصطفی
علیمحمدی
تلفن۰۲۴-۳۳۵۶۵۴۴۸
۰۹۱۲۱۴۱۱۸۲۳
آدرسدروازه ارک ساختمان ایلیا طبقه دوم واحد۴

ناممهین
علیمحمدی
تلفن۰۹۳۶۷۲۸۰۳۲۰
آدرسسبزه میدان پایین تر ازبیمه ایران ساختمان پزشکان طبقه ۲واحد۱۸

نامعباس
عمرانی
تلفن۰۲۴-۳۳۵۵۶۶۳۳
۰۹۱۲۶۴۱۲۰۱۴
آدرسزنجان سعدی شمالی ساختمان ستاره شهر واحد۵

نامامیر
غفاری حاج سیران
تلفن۰۲۴-۳۳۵۶۵۴۴۸
۰۹۱۲۳۴۱۴۶۸۷
آدرسدروازه ارگ ساختمان ایلیا واحد۴

نامبهاره
فضلی
تلفن۰۹۱۲۵۴۲۶۱۸۱
آدرسدروازه ارک ابتدای خیابان شهدا موسسه حقوقی حامی پلاک ۱۹۹

ناممرجان
فیروزبخت
تلفن۰۲۴-۳۳۴۶۲۲۹۲
۰۹۰۲۴۴۱۹۸۰۴
آدرسزنجان خ صفا ساختمان صفا طبقه۲ واحد۳۶

نامفهیمه
قادری
تلفن۰۹۱۸۳۰۷۳۹۱۴
آدرسخ زینبیه ساختمان الماس طبقه سوم واحد۳۰۳

نامحمید
قاسملو
تلفن۰۹۳۰۲۳۲۳۳۷۸
۰۹۱۲۴۲۱۸۶۳۷
آدرسزنجان خیابان زینبیه ساختمان هشت بهشت طبقه سوم واحد ۳۶۰

نامبهروز
قاسمی
تلفن۰۲۴-۳۳۵۶۵۴۴۷
۰۹۱۲۲۴۱۷۹۷۱
آدرسزنجان دروازه ارک ساختمان ایلیا طبقه ۳ واحد ۳

ناملیلا
قرجه لو
تلفن۰۲۴-۳۳۴۶۰۵۷۹
۰۹۱۲۷۴۲۸۷۰۱
آدرسزنجان -۴راه سعدی بن بست دارایی ساختمان عادل طبقه اول

نامسمیه
قنبری
تلفن۳۲۶۲۱۵۲
۰۹۱۲۶۴۲۳۶۱۶
آدرسخیابان زینبیه ساختمان هشت بهشت طبقه چهارم واحد۴۰۸

نامرسول
گل پسندی حق
تلفن۰۲۴-۳۳۳۲۲۶۹
۰۹۱۲۵۴۱۰۶۸۵
آدرس: زنجان سعدی وسط-ابتدای خیابان زینبیه کوچه علیمردان خان ساختمان عقیق طبقه ۲ واحد۷

ناممهدی
گلی نصرت آباد
تلفن۵۲۶۶۴۳۹
۰۹۱۲۴۴۱۳۵۰۸
آدرسخیابان شهدا جنب بانک رفاه ساختمان کورش ۱۰ طبقه اول واحد۱

نامپیمان
مجیبی
تلفن۰۲۴۱-۳۲۲۷۳۶۷
۰۹۱۲۱۴۱۸۰۱۶
آدرسزنجان خ سعدی وسط ساختمان حکیم ط۳ واحد۱۴۰

نامعلی اصغر
محاوری
تلفن۰۲۴۱۳۲۳۹۹۶۵
۰۹۱۲۲۴۱۶۲۲۸
آدرسسبزه میدان کوچه قدیم دادگستری کوچه انصاری پلاک۱۵۷ طبقه اول

نامحمید
محبی
تلفن۰۲۴۱۳۲۳۴۱۲۳
۰۹۱۲۴۶۲۴۰۰۳
آدرسزنجان سبزه میدان ابتدای خ طالقانی ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد۲۰

ناملیلا
محبی
تلفن۳۲۳۱۵۲۹
۰۹۱۲۵۴۱۳۴۵۰
آدرسزنجان-سعدی وسطروبرویپاساژایران زمین کوچه شهید عباسی منتخبی ساختمان سپهر۲طبقهسوم واحد۷

نامعمران
محبی
تلفن۰۲۴۱-۵۲۶۵۴۴۶
۰۹۱۲۶۴۲۰۵۸۵
آدرسزنجان دروازه ارک ساختمان ایلیا طبقه اول واحد ۱

نامزهرا
محمدی
تلفن۰۲۴۱۳۲۲۵۲۲۲
۰۹۱۲۵۴۱۴۶۹۵
آدرسسعدی وسط خیابان هفت تیر کوچه شهید صادقی بن بست اول پلاک ۷۴

نامفرشاد
محمدی
تلفن۰۲۴-۳۳۳۳۶۹۳۰
۰۹۱۲۶۴۱۰۱۲۶
آدرسزنجان چهارراه سعدی روبروی بانک پاسارگاد کوچه باقری ساختمان سپهر طبقه دوم واحد۵

نامقهرمان
محمدی
تلفن۰۲۴-۳۳۳۲۳۴۶۶
۰۹۱۲۳۴۱۶۴۹۷
آدرسزنجان میدان انقلاب ساختمان پاستور ط۵ واحد۵۰۶

نامکبری
محمودی
تلفن۰۲۴-۳۳۵۸۳۳۴۰
۰۹۱۲۷۴۰۲۸۴۸
آدرسزنجان -اسلام آبادخ۲۰متری شهید مدنی شرقی جنب کالای خواب پلاک۵۹۵

نامفاطمه
مرادی
تلفن۰۲۴۱-۴۲۱۴۸۵۲
۰۹۱۲۲۰۹۶۲۴۰
آدرسزنجان شهرک آزادگان-خیابان اسفند-پلاک۳۹۶۹ طبقه اول

ناممحسن
مرسلی
تلفن۰۹۱۲۲۴۲۲۶۷۲
آدرسدروازه ارک ابتدای خ ۱۷ شهریور ساختمان ایلیا طبقه اول

ناممحمدحسن
ملائی
تلفن۳۳۷۷۹۷۶۲
۰۹۱۲۶۴۲۲۶۸۵
آدرسزنجان-انصاریه گلستان ۴ق ۳۳۰

ناممریم
مهدوی شهیدلو
تلفن۰۹۱۲۸۴۱۹۸۰۰
آدرسخ صفا بالاتراز بیمارستان شفیه سابق ساختمان تک طبقه۲ واحد۲۰۴

نامثریا
مهدی پور
تلفن۳۲۶۳۶۶۵
۰۹۱۲۷۴۱۸۹۱۴
آدرسخ بعثت روبروی اداره غله ساختمان یاد طبقه اول واحد۱۰۱

نامسیده فریده
موسوی
تلفن۰۲۴-۳۳۴۶۳۶۹۱
۰۹۱۲۷۴۲۹۱۳۶
آدرسزنجان فلکه کوچه مشکی مجتمع قائم ط پنجم واحد۵۰۸

نامسیدسعید
موسوی
تلفن۰۲۴-۳۳۴۶۰۵۶۷
۰۹۱۲۲۴۱۶۴۲۶
آدرسزنجان -سعدی وسط روبروی بیمارستان ارتش ساختمان سعید طبقه ۳واحد۹

نامسیده مینا
موسوی
تلفن۰۲۴۱-۴۲۶۰۵۶۷
۰۹۱۲۷۷۲۲۰۱۱
آدرسزنجان فلکه کوچه مشکی مجتمع تجاری قائم ط۱ واحد۱۰۷

نامسماء
موید ناصری
تلفن۰۲۴-۳۳۵۴۲۲۲۱
۰۹۱۲۵۴۱۹۲۳۷
آدرسچهارراه سعدی بعد از انتقال خون ساختمان نامور طبقه دوم واحد۸

نامسیدعلی النقی
میرمحمد رضائی
تلفن۳۳۴۴۸۸۴۶
۰۹۱۲۷۴۱۳۸۷۰
آدرسسعدی شمالی نرسیده به بیمارستان ارتش پ ۳۲۵

نامسیدعلی
میر صادقی
تلفن۰۲۴-۳۳۳۲۳۲۹۹
۰۹۱۲۷۴۱۱۰۵۲
آدرسزنجان خ امام روبروی بانک اقتصاد نوین ساختمان فردین ط۲

نامروح اله
نادری جم
تلفن۰۲۴-۳۳۳۲۸۳۳۶
۰۹۱۲۲۴۲۶۱۳۵
آدرسزنجان چهارراه سعدی کوچه انصاری پ۴

ناممیترا
نجفلو
تلفن۰۲۴-۳۳۳۳۶۶۸۲
۰۹۱۲۸۴۲۰۴۶۰
آدرسزنجان خ سعدی وسط کوچه موسوی ط همکف پ۳

ناماکبر
نجفی
تلفن۰۲۴۳۳۳۲۳۴۶۲
۰۹۱۲۲۴۲۵۴۸۵
آدرسسعدی وسط ابتدای خیابان زینبیه کوچه علیمردان خان ساختمان عقیق واحد۱۴

ناماکرم
نصیری
تلفن۰۲۴-۳۳۴۶۰۵۷۹
۰۹۱۹۱۴۲۱۰۰۴
آدرسزنجان- ۴راه سعدی بن بست دارایی ساختمان عادل طبقه اول

نامسلمان
نصیری
تلفن۰۲۴-۳۳۳۲۰۵۵۵
۰۹۱۲۴۴۲۳۰۵۷
آدرسزنجان دروازه ارک ابتدای خ شهدا طبقه فوقانی پلاک ۱۹۹

ناممحمدمهدی
نظریان
تلفن۰۲۴۱۳۲۳۵۲۹۳
۰۹۱۲۶۴۲۳۹۶۵
آدرسخیابان سعدی وسط جنب بانک رفاه کارگران ساختمان رز طبقه اول

نامحسن
نظری
تلفن۰۲۴۱-۳۲۳۵۶۵۲
۰۹۱۲۳۴۱۳۲۲۱
آدرسزنجان میدان انقلاب ساختمان پاستور واحد۴۰۴

ناممحمد
نوروزی
تلفن۰۲۴۱۳۲۳۸۶۹۶
۰۹۱۲۱۴۱۰۷۳۴
آدرسچهارراه امیرکبیر ساختمان امیرکبیر طبقه سوم واحد۳۰۲

نامسارا
نیکو منش
تلفن۰۲۴-۳۳۳۶۴۲۳۳
۰۹۱۹۸۴۲۳۳۹۴
آدرس۴راه سعدی مجتمع تجاری آریا طبقه ۲ واحد۲۰۴

نامسیده لیلا
هاشمی
تلفن۵۲۴۴۶۴۸
۰۹۱۲۷۴۳۱۲۱۶
آدرسسعدی شمالی ساختمان نیکان طبقه دوم واحد۴

ناممسلم
ولی بیگلو
تلفن۰۲۴۱۳۲۶۱۱۷۰
۰۹۱۲۷۴۱۴۱۰۳
آدرسزنجان سبزه میدان ابتدای خیابان طالقانی ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد۲۰

ناممحمد
ولی پور
تلفن
۰۹۱۲۵۴۲۲۳۵۴
آدرسزنجان سعدی شمالی ساختمان ستاره شهر طبقه سوم واحد۳۰۱

نامامیرعلی
کاوندی
تلفن۰۹۱۲۵۴۱۹۵۲۷
آدرسزنجان-۴راه سعدی روبروی بانک مسکن پلاک ۴۴واحد۴

نامسونیا
کشاورز
تلفن۰۲۴-۳۳۴۶۴۵۸۵
۰۹۱۲۲۴۱۵۵۰۸
آدرسسعدی وسط-شهرک قدس-نبش چهارم غربی پلاک۱۵۱طبقه اول واحد اول

وکلا با پایه وکالت دو

نامبهرام
علی قنبری
تلفن۰۲۴۳۳۵۵۹۵۹۵
۰۹۱۲۲۴۱۱۰۰۴
آدرسسعدی شمالی ساختمان ستاره شهرطبقه سوم واحد۳۰۲

نامساناز
ابطحی
تلفن۳۳۶۱۷۵۴
۰۹۱۲۰۸۶۲۴۷۷
آدرسخ شهدا نبش کوچه طلایی ساختمان ارک طبقه دوم واحد۶

ناماحمد
امیدزاده
تلفن۰۹۱۲۷۷۲۸۸۹۷
آدرسسبزه میدان ابتدای خیابان طالقانی ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد۱۹

نامقربانعلی
بهرامی
تلفن۰۲۴۱۴۲۶۵۲۴۰
۰۹۱۲۲۴۸۶۱۱۴
آدرسزنجان خیابان شیخ فضل اله نوری ابتدای کوچه حاتمی پلاک۴

ناممحسن
بیگدلی
تلفن
۰۹۱۲۵۴۲۶۲۵۵
آدرسخیابان ۱۷شهریورروبروی استادیوم پانزده خردادساختمان دفتراسنادرسمی

نامآرزو
تقی لو
تلفن۰۲۴-۳۳۳۲۵۱۴۴
۰۹۱۲۶۴۲۱۹۵۵
آدرسسعدی وسط ابتدای خیابان زینبیه ساختمان الماس طبقه سوم واحد۳۰۳

نامرباب
جعفری
تلفن۳۳۵۴۴۶۴۸
۰۹۱۲۳۴۱۷۰۶۸
آدرسسعدی شمالی روبروی خ بهار ساختمان نیکان طبقه دوم واحد۴

ناممهدی
خاتمی
تلفن۳۳۵۶۷۴۹۵
۰۹۱۲۷۴۰۰۹۳۳
آدرسخ۱۷شهریور دروازه ارک ساختمان ایلیا بقه اول واحد۲

نامنسرین
ده تیری
تلفن۰۹۱۲۴۱۲۹۷۵۶
آدرسامیر کبیر ساختمان امیر کبیر طبقه ۲واحد۲۰۷

نامعلی
رحیمی
تلفن۳۳۳۲۹۸۸۳
۰۹۱۲۶۴۱۳۳۹۸
آدرسمیدان انقلاب ساختمان پاستور طبقه پنجم واحد۵۰۱

ناملیلا
روجبیان
تلفن۰۹۱۲۷۴۱۰۰۹۷
آدرسخ زینبیه ساختمان هشت بهشت ط۲ واحد۲۰۸

نامحسین
شریعت
تلفن۳۳۵۶۷۳۴۳
۰۹۱۲۱۴۱۱۵۶۵
آدرسخ شهدا کوچه اسکندری ساختمان کوروش۱۰طبقه۲واحد۶

نامجواد
شعوری
تلفن۰۲۴-۳۳۴۷۴۲۴۷
۰۹۱۲۳۴۲۴۹۳۷
آدرسسعدی شمالی روبروی کوچه پرستار پ ۱۵۱

نامحسن
طارمی
تلفن
۰۹۱۲۸۴۱۰۷۹۲
آدرسفکه کوچه مشکی بلوار سرداران ساختمان ITطبقه ۳ واحد۷۰۱

نامسجاد
مقدمی
تلفن۰۲۴-۳۳۴۶۱۹۵۹
۰۹۱۲۷۴۲۷۵۸۶
آدرسسعدی شمالی روبروی بانک ثامن ساختمان پردیس طبقه ۲واحد۳

نامگلاره
نظرنیا
تلفن۰۲۴-۳۳۳۲۰۵۵۵
۰۹۱۲۳۴۱۹۰۷۰
آدرسزنجان-دروازه ارک ابتدای خ شهدا پلاک ۱۹۹

نامسیما
همتی
تلفن
۰۹۱۲۹۴۹۱۰۳۸
آدرسزنجان-خیابان امام چهار راه امیر کبیرساختمان امیر کبیر طبقه سوم واحد۳۰۶

ناممژگان
کاظمی
تلفن۳۳۳۶۴۲۶۹
۰۹۱۹۲۴۲۹۵۴۲
آدرسزنجان-چهار راه امیرکبیرساختمان فومنات طبقه۲ واحد۱۰۲

وکلا با پایه وکالت یک

نامسید حمیدرضا
احمد شاهی
تلفن ۰۹۱۲۱۰۸۷۵۵۰
آدرسخیابان معلم جنب دادگستری نبش کوجه علائی پلاک۲ طبقه اول

نامابوالحسن
افشاری
تلفن۰۳۸۱۳۳۴۱۸۱۳
۰۹۱۲۵۸۱۵۱۰۰
آدرسابهر خ طالقانی جنوبی نرسیده به مسجد جامع طبقه فوقانی کامپیوتر دانشجو

نامنسرین
بختیاری
تلفن۰۲۴۲۵۲۲۲۱۳۸
۰۹۱۹۱۴۶۸۹۷۵
آدرسابهر بلوار سی متری معلم جنب دادگستری کوچه وکلا ساختمان عدالت پلاک۷ طبقه سوم

نامدامون
حسنی
تلفن ۰۹۱۲۲۷۵۲۳۵۴
آدرسابهر- خیابان طالقانی جنوبی ابتدای خ خلیل طهماسبی مجتمع نیکان طبقه۴

ناملیلا
حیدری ملکی
تلفن۰۲۴-۳۵۲۴۳۰۸۷
۰۹۱۲۶۴۱۲۶۷۳
آدرسخیابان معلم جنب دادگستری ساختمان وکلا طبقه دوم واحد غربی

نامرضا
ذوالقدر
تلفن۰۲۴۲۵۲۳۱۵۳۵
۰۹۱۹۶۱۶۱۰۰۶
آدرسابهر انتهای طالقانی جنوبی جنب بانک صادرات مرکزی ساختمان ستون طلا طبقه اول واحد ۳

نامسیدمهدی
رضوی
تلفن۳۳۳۳۲۰۵۵۵
۰۹۱۲۴۴۱۵۰۸۱
آدرسابهر خیابان شهید بهشتی روبرو دادگستری سابق پلاک ۷۶

ناممعصومه
سرداری
تلفن۰۲۴۲۵۲۴۵۶۱۴
۰۹۱۲۴۴۱۹۵۰۴
آدرسبلوار معلم کوی وکلا ساختمان وکلا پلاک۸

ناممریم
سقطچی زنجانی
تلفن۰۲۴۲-۵۲۴۴۵۵۶
۰۹۱۹۳۴۱۲۶۸۵
آدرسابهر خ معلم جنب دادگستری ساختمان عدالت پلاک ۷

نامآزاده
صادقی
تلفن۰۲۴۲-۵۲۲۹۶۵۳
۰۹۱۲۲۴۲۶۳۳۷
آدرسابهر خ معلم ساختمان وکلا ط اول

نامرضا
عابدینی
تلفن۰۲۴۲-۵۲۴۴۴۹۴
۰۹۱۲۵۴۵۷۶۷۸
آدرسابهر بلوار معلم جنب دادگستری ۱۰متری رودخانه پ۷ ط۲ واحد۳

نامعبداله
عبدی پور
تلفن
۰۹۱۲۲۴۲۶۹۷۹
آدرسابهر -خیابان بهشتی روبروی داروخانه شاهانی پلاک ۳۶

ناممنوچهر
عزیزی
تلفن۰۲۴۲-۵۲۲۶۷۸۰
۰۹۱۲۳۴۲۱۱۲۳
آدرسابهر خ معلم کوچه وکلا ساختمان عدالت پلاک۷

ناممهدی
فخیمی
تلفن۰۲۴۲۵۷۵۲۰۳۵
۰۹۱۲۸۴۱۷۴۱۴
آدرسابهر سی متری معلم نرسیده به دادگستری جنب کانون بازنشستگان

نامسیده سپیده
کاظمی
تلفن۰۲۴-۳۵۲۷۸۰۱۷
۰۹۱۲۶۴۲۴۸۳۳
آدرسخیابان شهید بهشتی جنب دادگستری ساختمان وکلا طبقه۲ واحد۳

نامفاطمه
کمالی
تلفن۰۲۴۲۵۲۷۷۳۰۰
۰۹۱۲۷۴۵۶۷۶۱
آدرسابهر بلوار معلم جنب دادگستری نبش کوی وکلا

نامرمضان
محمدی
تلفن۰۲۴۲۵۲۷۶۶۹۹
۰۹۱۲۶۴۱۲۵۹۲
آدرسابهر خ دکتر بهشتی جنب ساختمان شورای حل اختلاف جنب پست بانک

ناماعظم
محمودی
تلفن۰۲۴۳۵۲۲۲۱۳۸
۰۹۱۲۸۷۷۱۸۸۲
آدرسابهر بلوار معلم جنب دادگستری ساختمان وکلا طبقه ۳

نامعلی
مسگری
تلفن۰۲۴۲۵۲۴۳۶۳۷
۰۹۱۲۲۴۲۱۶۵۶
آدرسابهر بلوار معلم کوی وکلا پلاک۷طبقه اول واحد۱

ناماحمد علی
مصلی
تلفن۰۹۱۹۳۷۷۷۰۳۰
۰۹۱۲۸۳۴۹۱۶۸
آدرسابهر ابتدای بلوار۳۰متری معلم بن بست کمیل ساختمان پزشکان طبقه سوم واحد۶

نامسید داود
موسوی
تلفن۰۲۴۲۵۲۴۵۳۷۷
۰۹۱۲۷۴۴۵۴۴۰
آدرسابهر بلوار معلم جنب دادگستری کوچه وکلا ساختمان وکلا طبقه چهارم پلاک۷

نامخدیجه
نصیری
تلفن۰۲۴۲۵۲۳۳۰۰۷
۰۹۱۲۷۴۲۱۶۲۴
آدرسابهر جنب دادگستری کوچه وکلا ساختمان وکلا طبقه دوم

ناممنصوره
نصیری
تلفن۰۲۴۲۵۲۲۳۶۵۹
۰۹۱۲۲۴۲۴۳۷۴
آدرسابهر بلوار معلم جنب دادگستری ساختمان وکلا طبقه سوم واحد غربی

ناممینا
نعمتیان
تلفن۰۲۴۲-۵۲۲۹۶۵۳
۰۹۱۲۵۴۲۷۷۶۹
آدرسابهر خ معلم جنب دادگستری ساختمان وکلا طبقه اول

نامفاطمه
نقی لو
تلفن ۰۹۱۲۴۴۱۷۶۴۱
آدرسابهر سی متری معلم روبروی کانون بازنشستگان

نامشبنم
نوحی
تلفن۰۲۴۲۵۲۴۳۷۸۶
۰۹۱۲۳۴۲۰۳۴۷
آدرسابهر سی متری معلم ساختمان وکلا طبقه۲

وکلا با پایه وکالت دو

نامسوما
امینی
تلفن۰۲۴۲۵۲۲۵۴۴۷
۰۹۱۹۲۴۲۱۷۹۶
آدرسمیدان امام مجتمع تجاری طلا طبقه دوم واحد۱۰

نامفهیمه
بیات
تلفن۰۹۳۸۹۸۱۵۰۰۶
۰۹۱۲۸۹۱۹۵۱۰
آدرسابهر میدان انقلاب-۱۲متری میثم کوچه گلدیس پلاک۲

نامشبنم
حاجی حسنی
تلفن ۰۹۱۲۷۴۵۷۱۹۹
آدرسابهر -بلوارجنب دادگستری ساختمان عدالت طبقه ۲

نامطاهره
سلیمانی
تلفن۰۲۴۲۵۲۳۲۰۴۰
۰۹۱۲۵۷۶۳۰۳۵
آدرسبلوار معلم کوی وکلا ساختمان وکلا پلاک۸

نامامیرحسین
عقیلی
تلفن۰۲۴۲۵۲۴۴۰۲۵
۰۹۱۲۷۴۱۰۱۴۰
آدرسابهر ضلع جنوب غربی میدان امام حسین پلاک۴

ناممریم
کرمی راد
تلفن۰۲۴۲۵۲۴۳۶۳۷
۰۹۱۹۷۴۹۰۲۹۹
آدرسبلوار معلم کوی وکلا ساختمان وکلا طبقه اول واحد ۱

ناممریم
لطفی
تلفن۰۲۴-۳۵۲۳۰۵۸۹
۹۱۲۷۴۵۶۴۳۷
آدرسابهربلوارمعلم جنب دادگستری کوچه وکلا مجتمع دادمهر طبقه دوم غربی

نامسعید
نوروزی
تلفن ۰۹۱۹۶۹۵۴۳۶۰
آدرسخ خلیل طهماسبی روبروی اداره فرهنگ پ ۱۲۵

وکلا با پایه وکالت یک

نامسارا
اصانلو
تلفن۴۲۲۶۴۸۴
۰۹۱۲۵۴۲۵۹۹۰
آدرسخ امام میدان بسیج بالاتر از دادگستری

ناملیلا
بشیری
تلفن۳۴۲۲۶۶۰۶
۰۹۱۲۰۷۹۵۰۸۰
آدرسخدابنده-خ امام میدان بسیج بالاتر از دادگستری طبقه دوم

ناممجید
بیگدلی
تلفن۰۲۴۲۴۲۳۰۰۷۸
۰۹۱۹۸۴۳۷۴۱۲
آدرسخدابنده خیابان تختی جنب دادگستری سابق پلاک۵۱۸

نامرحیم
حسنی
تلفن۰۲۴۲۴۲۲۳۴۷۷
۰۹۱۲۳۴۱۲۶۱۸
آدرسخدابنده خ تختی بالاتر از دادگستری نبش کوچه فلق پ۱۹

نامناصر
خلجی کره شالی
تلفن ۰۹۱۲۷۴۱۱۷۲۲
آدرسخدابنده خیابان تختی روبروی شورای حل اختلاف

ناممنیژه
دشتکی
تلفن۴۲۲۱۲۵۸
۰۹۱۲۵۴۲۱۶۹۶
آدرسخدابنده-خ تختی جنب شورای حل اختلاف

نامحسن
سلیمانی مهر
تلفن۰۲۴۲-۴۲۲۱۶۸۸
۰۹۱۲۱۴۲۴۱۳۱
آدرسخدابنده روبروی دادگستری سابق

نامسعید
شهیدی
تلفن۰۲۴۲-۴۲۲۱۶۶۵
۰۹۱۲۲۴۲۲۸۷۹
آدرسخدابنده خ تختی روبروی مجتمع شورای حل اختلاف

نامخسرو
قاسمی
تلفن۰۲۴۲۴۲۲۷۷۹۰
۰۹۱۲۶۴۱۸۰۵۲
آدرسخدابنده میدان بسیج بالاتر از دادگستری

نامابراهیم
گودرزی
تلفن۰۲۴۲-۴۲۲۳۴۷۰
۰۹۱۲۱۷۷۴۱۹۶
آدرسخدابنده خ تختی نبش کوچه فلق پ۱۹

نامصغری
محمدی
تلفن۰۲۴۲۴۲۳۰۰۶۰
۰۹۱۹۴۶۶۷۹۸۱
آدرسخدابنده خیابان تختی پایین تر از دادگستری سابق

نامحمید
نصرالهی
تلفن۰۲۴۲-۴۲۲۷۰۴۰
۰۹۱۲۱۵۹۳۵۴۳
آدرسخدابنده خ تختی جنب شورای حل اختلاف پلاک ۲۵۶

ناممریم
والی زاده
تلفن۰۲۴۳۴۲۳۰۰۶۰
-۰۹۱۲۶۴۱۳۲۱۵
آدرسخیابان تختی روبروی دادگستری سابق

وکلا با پایه وکالت دو

نامحسین
بیاتی
تلفن۰۲۴۲۴۲۲۳۲۵۸
۰۹۱۲۶۴۱۶۳۱۲
آدرسخدابنده خیابان دکتر مفتح پلاک ۶۳

ناممالک
ذوالقدر
تلفن ۰۹۱۲۲۴۲۵۴۶۱
آدرسخدابنده-خیابان تختی جنب مجتمع شورای حل اختلاف

ناممهدی
لطفی
تلفن۳۴۲۲۰۹۹۰
۰۹۱۲۷۴۴۰۳۴۶
آدرسخدابنده خ تختی جنب شورای حل اختلاف

نامعلی اصغر
محمدی قیداری
تلفن۰۲۴۲-۴۲۲۷۷۹۰
۰۹۱۲۲۴۲۴۷۴۹
آدرستودیع

نامنبی اله
محمدی
تلفن۳۴۲۲۵۸۸۰
۰۹۱۲۵۴۱۶۴۷۶
آدرسخدابنده میدان بسیج بالاتر ازساختمان دادگستری پ ۲۲

نامحمید رضا
مظفری
تلفن۰۲۴-۳۴۲۳۰۰۷۸
۰۹۱۲۵۱۱۷۹۷۱
آدرسخدابنده- خیابان تختی جنب شورای حل اختلاف پلاک ۵۱۸

وکلا با پایه وکالت یک

نامفریبا
اسکندری
تلفن ۰۹۱۹۱۴۴۰۶۸۶
آدرسایجرود- زرین آباد خ امام پلاک۱۹۵

ناممهدی
ضیغمی
تلفن ۰۹۱۲۳۴۱۴۹۱۰
آدرسایجرود-خ امام پشت ایستگاه اتوبوس

ناممحمد
عالی
تلفن۰۲۴۲۶۷۲۲۰۵۷
۰۹۱۱۲۲۲۵۲۴۵
آدرسایجرود زرین آباد خ امام جنب بانک ملی

نامعلی
کاظمی
تلفن۰۲۴۲۳۷۲۲۱۹۵
۰۹۱۲۷۴۳۹۶۸۶
آدرسایجرود زرین آباد خیابان امام جنب ایستگاه اتوبوس

نامرسول
محمدنژاد
تلفن ۰۹۱۲۱۹۵۸۹۹۷
آدرسایجرود خ امام جنب قنادی آیدین

نامرباب
محمدی نوبری
تلفن۰۲۴۲۷۳۲۲۰۵۰
۰۹۱۲۷۴۳۰۷۸۹
آدرسایجرود زرین آباد خیابان اصلی

نامفرزانه
محمودی
تلفن ۰۹۱۰۹۷۲۴۸۵۴
آدرسایجرود- ۴راه روبروی ایستگاه اتوبوس

نامسیدعلی
نبوی
تلفن۲۳۷۲۲۱۹۸
۰۹۱۲۳۱۴۹۷۲۸
آدرسایجرود بلوار امام خمینی جنب ایستگاه اتوبوس

وکلا با پایه وکالت دو

نامعلی
احمدی
تلفن ۰۹۱۲۷۴۱۹۰۱۴
آدرسایجرود- زرین آباد خیابان وحدت جنب دادگستری

نامفرزانه
احمدی
تلفن ۰۹۱۹۷۴۸۳۹۵۴
آدرسایجرود-زرین آباد-میدان بسیج روبروی کلانتری

نامکاظم
جعفری
تلفن ۰۹۱۲۶۳۴۱۷۰۶
آدرسایجرود-خ امام خمینی ره روبروی بانک تجارت

نامزهرا
مختاری
تلفن۰۹۱۹۳۰۴۳۷۸۵
۰۹۱۲۷۷۲۷۴۹۰
آدرسزرین آباد بلوار امام خمینی جنب دفتر ازدواج

ناممرتضی
موسوی
تلفن ۰۹۱۲۷۴۰۰۵۴۷
آدرسایجرود-شهر زرین آباد-خ وحدت-جنب دفتراسناد-اسناد-رسمی

ناماکبر
کریمی
تلفن ۰۹۱۹۱۴۱۳۰۷۳
آدرسزرین آباد خ امام خمینی

وکلا با پایه وکالت یک

نامعلی
اکبری
تلفن ۰۹۱۲۳۹۰۰۴۸۳
آدرسسلطانیه بلوار شهرداری روبروی آموزشگاه رسالت

نامفهیمه
جعفری
تلفن ۰۹۱۲۵۴۲۴۴۳۰
آدرسسلطانیه شهرک کوثر فاز یک روبروی درمانگاهطبقه همکف

ناممهدی
جعفری
تلفن۰۲۴۱۵۲۶۶۴۳۹
۰۹۱۲۷۴۰۹۳۱۲
آدرسسلطانیه شهرک کوثر فاز یک کوچه لاله یک روبروی درمانگاه

نامسمیه
حیدری
تلفن۰۲۴۲-۵۸۲۳۵۹۱
۰۹۱۲۷۴۵۳۰۶۵
آدرسسلطانیه شهرک کوثر روبروی درمانگاه

ناممحمدرضا
صداقت انبوهی
تلفن۰۲۴۲-۵۸۲۴۲۳۸
۰۹۱۲۳۳۸۱۸۱۵
آدرسسلطانیه جاده قیدار بعد از بانک کشاورزی

نامبرزو
علیپورنسائی زنجانی
تلفن ۰۹۱۱۲۲۹۹۰۲۳
آدرسسلطانیه-میدان ۱۵خردادطبقه وانت بارزمانی

وکلا با پایه وکالت دو

نامزهره
فراهانی
تلفن ۰۹۱۲۸۰۸۰۱۹۰
آدرسسلطانیه-شهرک کوثر فازیک خ لاله روبروی درمانگاه

ناممجتبی
مرادی
تلفن
۰۹۱۹۱۴۵۱۸۲۶
آدرسسلطانیه-شهرک کوثر-روبروی درمانگاه

ناممصطفی
نور محمدی
تلفن ۰۹۱۲۵۴۲۸۲۸۶
آدرسسلطانیه- شهرک کوثر،بالاتر از دادگستری

نامآذر
والی
تلفن۰۲۴۲-۵۸۲۴۴۱۲
۰۹۱۲۷۴۰۸۶۰۰
آدرسسلطانیه- شهرک کوثرفازیک روبرویدرمانگاه دفتر وکالت

وکلا با پایه وکالت یک

ناممریم
پاشائی
تلفن ۰۹۱۲۲۲۴۸۴۲۶
آدرسطارم میدان امام

نامعبدالحسین
حسنی
تلفن ۰۹۱۲۲۹۹۴۴۵۴
آدرسطارم خ امام روبروی خیابان هلال احمر ساختمان متین طبقه اول واحد۲

نامسعید
حیدری
تلفن۳۲۸۲۳۳۴۴
۰۹۱۲۳۴۱۱۶۲۹
آدرسطارم- شهر آببر-خیابان امام نرسیده به دادگستری

نامزهرا
حیدری
تلفن۰۲۴۲-۲۸۲۳۳۲۸
۰۹۱۲۸۴۱۴۶۰۷
آدرسآببر خیابان کاظم پور جنب فرمانداری

نامناصر
محمدی
تلفن۰۹۱۹۴۶۲۱۹۷۸
۰۹۱۹۴۶۲۱۹۷۸
آدرسطارم- آببر خیابان امام خمینی

وکلا با پایه وکالت دو

نامعلی
نجفی
تلفن۰۲۴۲-۲۸۲۴۹۴۸
۰۹۱۲۸۴۱۰۳۸۹
آدرسآببرمیدان امام علی (ع) روبروی بانک رفاه طبقه دوم

ناممحسن
احمدی
تلفن۰۲۴-۳۲۸۲۵۰۴۴
۰۹۱۲۷۴۵۶۲۲۴
آدرسطارم – شهر آببر-میدان امام علی(ع)- شیرینیکده ساقدوش

نامثریا
قدیری
تلفن ۰۹۱۲۸۴۱۰۳۸۱
آدرسطارم آببر میدان فرمانداری روبروی بانک رفاه

ناملیلا
محمدی
تلفن۰۲۴۳۲۸۲۵۰۳۲
۰۹۱۲۹۴۸۳۷۸۸
آدرسطارم- آببر خیابان امام روبروی مخابرات

ناماعظم
نجفی
تلفن ۰۹۱۹۶۹۹۴۲۴۴
آدرسطارم -آببرخ امام جنب کلینیک شهدای طارم

وکلا با پایه وکالت یک

نامالهام
احمدخانی
تلفن۰۲۴۲۵۵۳۵۵۵۱
۰۹۱۲۵۴۱۶۲۸۲
آدرسخرمدره خ امام میدان معلم ابتدای خ معلم

ناممعصومه
انصاری حسینیه
تلفن۰۲۴۲۵۵۳۷۴۷۵
۰۹۱۲۵۴۲۸۱۱۶
آدرسخرمدره چهارراه قائم آپارتمان دکتر عزیزی طبقه دوم واحد غربی

نامزهرا
باباجمادی
تلفن ۰۹۱۹۴۴۲۶۸۲۵
آدرسخرمدره خ معلم نرسیده به دبیرستان سراج

ناممحمدهادی
بیات
تلفن
۰۹۱۰۹۷۲۱۶۹۱
آدرسخرمدره – میدان امام حسین -میدان شهدا پلاک ۶ طبقه دوم

نامفاطمه
جعفری
تلفن۰۲۴-۳۵۵۵۲۲۲۷
۰۹۱۲۳۴۱۹۴۹۱
آدرسخرمدره-خیابان شهیدبهشتی نبش پاساژگلها

نامحشمت اله
خانمحمدی
تلفن۰۲۴۲-۵۵۲۵۰۱۰
۰۹۱۲۳۴۲۰۷۱۱
آدرسخرمدره خ امام جنب بانک مسکن پ۵۴

نامنفیسه
سیاهپوشان
تلفن۰۲۴۲-۵۵۳۲۲۲۷
۰۹۱۲۲۸۴۸۱۷۱
آدرسخرمدره خ شهید بهشتی کوچه پنجم پ۱

نامناصر
عربلو
تلفن۰۲۴۳۵۵۲۴۲۷۳
۰۹۱۲۷۴۵۴۷۰۰
آدرسخرمدره بلوار امام خمینی روبروی اداره پست پلاک۱۳۰

ناملیلا
کریمی
تلفن۰۲۴۲۵۵۲۹۵۵۲
۰۹۱۲۷۴۱۶۲۷۰
آدرسخرمدره خ امام روبروی دادگستری ساختمان هلال احمر طبقه اول

نامشیوا
کلانتری
تلفن۰۲۴-۳۵۵۲۲۴۲۵
۰۹۱۲۶۴۱۵۱۵۳
آدرسخرمدره میدان معلم جنب شهرداری نبش مجتمع گلها

نامغلامرضا
کلانتری
تلفن۰۲۴۲۵۵۲۲۸۴۶
۰۹۱۲۳۴۲۰۱۹۶
آدرسخرمدره خ سید جماالدین پ۱۷۱ ط دوم

وکلا با پایه وکالت دو

نامجواد
افشاری
تلفن۳۵۵۳۴۳۴۸
۰۹۱۲۸۷۷۱۰۶۱
آدرسخرمدره-خیابان معلم نبش مجتمع گلها

ناممحمدرضا
فلاح ابدی کشل
تلفن۰۹۱۹۶۷۴۷۴۳۶
۰۹۱۹۴۴۲۴۱۲۷
آدرسخرمدره-میدان توحید جنب مسافر خانه پارک پلاک ۷۷

وکلا با پایه وکالت یک

نامجعفر
برزگر
تلفن ۰۹۱۲۴۴۱۰۳۲۷
آدرسماهنشان روبروی منابع طبیعی

وکلا با پایه وکالت دو

نامسیامک
حسنی
تلفن ۰۹۱۲۴۴۲۱۱۵۲
آدرسماهنشان جنب پست بانک

نامسیدمهدی
موسوی
تلفن۳۶۲۲۴۳۲۰
۰۹۱۲۷۷۲۰۵۱۷
آدرسماهنشان- خ اسلام جنب پست بانک

وکلا با پایه وکالت یک

نامبابک
ایرانی ارباطی
تلفن ۰۹۱۲۱۹۹۱۷۴۶
آدرسگرماب روبروی دادگستری سابق

وکلا با پایه وکالت دو

نامبهروز
جعفری
تلفن۰۲۴-۳۴۸۲۳۰۰۵
۰۹۱۲۳۹۷۵۰۶۸
آدرسگرماب خ فردوسی نبش گلستان ۳

نامرامین
کریم نژاد
تلفن ۰۹۱۲۲۶۵۶۲۵۳
آدرسگرماب میدان امام حسین روبروی بانک کشاورزی نبش خیابان شهید بهشتی

وکلا با پایه وکالت یک

نامجعفر
عباسی
تلفن۰۲۴۲۴۲۲۰۰۹۴
۰۹۱۲۲۴۲۲۴۱۶
آدرسسجاس روبروی دادگاه

وکلا با پایه وکالت دو

وکلا با پایه وکالت یک

نامشهرام
صفاریان
تلفن۳۴۶۲۲۱۱۵
۰۹۱۲۱۴۱۷۵۲۱
آدرسبزینه رود -زرینه رود میدان توحید خیابان بهشتی جنب مسجد حضرت ابوالفضل

نامخلیل
عزیزی ستوده
تلفن۰۹۱۲۶۹۷۹۲۲۵
۰۹۱۲۶۹۷۹۲۲۵
آدرسبزینه رود خ شهید رجایی جنب مدرسه شهید رجایی

ناممصطفی
قربانی
تلفن ۰۹۱۲۷۶۷۴۲۰۵
آدرسبزینه رود خیابان مطهری روبروی مصالح فروشی

وکلا با پایه وکالت دو

نامریحانه
بیگدلو
تلفن ۰۹۱۹۸۴۵۷۶۵۳
آدرسزرین رود-خ مطهری کوچه بسیج

نامجواد
فریدونی
تلفن ۰۹۱۲۸۶۳۳۵۰۸
آدرسبزینه رود خیابان مطهری کوچه بسیج (کوچه دادگاه)

نامزهرا
محمودی
تلفن ۰۹۱۲۰۶۷۳۵۴۵
آدرسبزینه رود-زرینه رود-خیابان مطهری روبروی نانوایی فرهنگیان

وکلا با پایه وکالت یک

ناماکبر
محمدی پناه
تلفن ۰۹۱۲۸۴۲۵۹۶۰
آدرسدندی شهرک فردوس خیابان اصلی نرسیده به دادگستری

وکلا با پایه وکالت دو

ناممحمد
خشنودی خواه
تلفن ۰۹۱۲۵۴۲۵۶۱۱
آدرسدندی – شهرک فردوس خ اصلی نرسیده به دادگستری

Close