صفحه اصلی | فرهنگی اجتماعی و خانواده | گزارش شبکه تلویزیونى "فلسطین" درباره اپلیکیشن ازمه

گزارش شبکه تلویزیونى "فلسطین" درباره اپلیکیشن ازمه

به گزارش سایت زنجانت :

گزارش شبکه تلویزیونى “فلسطین” درباره اپلیکیشن ازمة و مصاحبه با باسل صادر برنامه نویس جوان این برنامه که دانشجو دانشگاه عبرى اورشلیم یکى از مهمترین دانشگاه هاى رژیم صهیونیستى است. لازم به ذکر است حمایت هاى مورد نیاز، توسط سازمان صهیونیستى “بنیاد صلح شیمون پرز” صورت گرفته است.

گزارش شبکه تلویزیونى “فلسطین” درباره اپلیکیشن ازمة و مصاحبه با باسل صادر برنامه نویس جوان این برنامه که دانشجو دانشگاه عبرى اورشلیم یکى از مهمترین دانشگاه هاى رژیم صهیونیستى است. لازم به ذکر است حمایت هاى مورد نیاز، توسط سازمان صهیونیستى “بنیاد صلح شیمون پرز” صورت گرفته است.

منبع خبر :: مطالعه متن کامل

پاسخ دهید